Blue Teapot

Blue Teapot

Blue Teapot
6”x10”
Oil on panel
2000


© Anthony Ryder 2015