Green Apple

Green Apple

Green Apple
7”x 9”
Oil on paper
2005


© Anthony Ryder 2015